Podział majątku wspólnego

Małżeńska wspólność majątkowa ustaje z chwilą ustania małżeństwa. Prowadzi do tego rozwód, ale i unieważnienie małżeństwa lub śmierć jednego z małżonków. Podział majątku może nastąpić także wskutek ustanowienia małżeńskiej umowy majątkowej oraz orzeczenia rozdzielności majątkowej. Jednak najczęstszą przyczyną podziału majątku jest rozwód. Oferujemy pomoc klientom w prawidłowym wyliczeniu majątku wspólnego. Przygotujemy wnioski, aby umożliwić jak najkorzystniejszy podział majątku.

podpisywanie dokumentu

Majątek wspólny małżonków

Do wspólnego majątku małżonków wchodzą przedmioty nabyte w trakcie trwania wspólności przez oboje małżonków lub jednego z nich, pobrane wynagrodzenia za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Wspólne są również dochody z majątku osobistego każdego z małżonków oraz środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym.

 

Dział spadku

Sąd spadkowy rozstrzyga nie tylko o tym, na jakich zasadach należy podzielić spadek zmarłego małżonka. Konieczne jest również ustalenie, co wchodzi w skład wspólnego majątku małżonków oraz ich podziały. Jest to baza do dalszego orzekania o spadku.